Half Note Lounge November 27th, 2009 Secret Society & Redfootz - secretsociety